Infinite + infinite + infinite = infinite. Ang pag-ibig ay hindi naiinggit. Ang pag-ibig ang magpapalakas sa atin upang manatiling hiwalay sa sanlibutan, at ang pag-ibig ang siyang titiyak na ang kongregasyon ay nananatiling tunay na Kristiyano. But how are we doing with the even-bigger ideas? Wala nang ibang paliwanag para doon. 1:1 Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Sostenes na ating kapatid, . Ang tao ay nilalang ayon sa wangis ng Diyos at sa gayon may natural na kakayahan na umibig. Baka ihambing natin ang ating mga pribilehiyo sa paglilingkod sa tinatamasa naman ng iba at tayo’y maging mapagbigay-importansya sa sarili​—o mainggitin. Kung minsan ang pinakadakilang patotoo ng pag-ibig ay nakikita sa maliliit na bagay. Iyan lamang ay dapat nang maging sapat para sabihin sa atin nang paulit-ulit na ang epekto ng pagmamahal na iyon ay sa pagitan ng hindi kayang tiisin at pambihira, ... Moroni 7:46; tingnan din sa 1 mga taga Corinto 13:8. 1 Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingawngaw o pompiyang na kumakalampag. At kung ipagkaloob ko ang lahat ng aking ari-arian upang pakainin ang iba, at kung ibigay ko ang aking katawan, upang maipagmalaki ko, ngunit wala akong pag-ibig, ako ay walang anumang pakikinabangin.”​—1 Corinto 13:1-3. Sa katunayan, iyon ang pangunahing bunga ng espiritu ng Diyos. 2 Kung(A) ako man ay may kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung nasa akin man ang lahat ng kaalaman at lahat ng pananampalataya, anupa't nakakapagpalipat ako ng mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Oo, ang pag-ibig ang nagtutulak sa mga Kristiyano na tumulad sa Diyos na kanilang sinasamba. Namatay siya para sa ating mga kasalanan, inilibing at nabuhay mula sa mga patay sa ikatlong araw. 5. Magsilayo kayo sa akin, kayong mga manggagawa ng katampalasanan.” (Mateo 7:21, 23) Tiyak iyan, walang isa man sa atin ang magnanais na mapasa-grupong iyan! Ano ba ang punto ng babala ni Juan, kung gayon? 1-5) Blg. 3 At kung ipamigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin,[a] ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala! - Roma 12: 1-8 - I Corinto 12: 1-31 - Efeso 4: 1-16 - I Pedro 4: 7-11. 8 Matatapos ang kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos, titigil rin ang kakayahang magsalita sa iba't ibang mga wika, at lilipas ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. Ito’y nangangahulugan na ang kanilang mga motibo ay katulad din ng mga motibo ng Diyos. Samakatuwid ang pag-ibig ang susi sa tunay na pagka-Kristiyano. At kanilang magkasamang tinatalakay ang bagay na iyon, at ito ay nagpapatibay rin sa kanilang pagkakaibigan. Ano bang motibo higit sa lahat ang nag-udyok sa Diyos na Jehova na suguin si Jesus sa lupa upang ibigay sa atin ang pagkakataon na magtamo ng buhay na walang-hanggan? SA NGAYON, maraming tao ang nag-aangkin ng pagka-Kristiyano kaysa anumang iba pang relihiyon sa daigdig. Magandang Balita Biblia (MBBTAG). Oo, ang pag-ibig ang tamang motibo sa paglilingkod kay Jehova. Subalit ang uri ng pag-ibig na tinutukoy natin dito ay nangangailangan ng isang bagay na bukod pa rito. Sorry, nagka-error sa paglo-load ng video. 2 Nalalaman ninyo na nang kayo'y mga Gentil pa, ay iniligaw kayo sa mga piping diosdiosan, sa alin mang paraang pagkahatid sa inyo. (Mateo 5:23, 24; 18:15-17) Sa halip na igiit ng bawat isa ang kaniyang mga karapatan, dapat sinisikap ng lahat na pasulungin ang kabaitang ipinayo ni Jesus, ang pagiging handa na patawarin ang kanilang mga kapatid nang “pitumpu’t-pitong ulit.” (Mateo 18:21, 22) Sa gayon, ang mga Kristiyano ay nagsisikap na mabuti na magbihis ng pag-ibig, “sapagkat ito ay isang sakdal na buklod ng pagkakaisa.”​—Colosas 3:14. Ibigay natin muli ang sagot mula sa mismong sinulat ni Pablo sa Roma 13:8. Ang isang matanda, na gipit na dahil sa dinadalang mabigat na pasanin sa trabaho, ay baka lapitan ng isang kapuwa Kristiyano na may reklamo na naman na waring hindi gaanong mahalaga sa matanda. at pasakop.”​—Hebreo 13:17. Papaano? Tiyak, mga tao na tumutulad sa kaniya at nagpapaunlad ng pag-ibig.​—Mateo 5:44, 45; 22:37-39. Isa pa, mayroong lalong marami at sari-saring kalayawan na maaaring makamtan sa ngayon kaysa noong kaarawan ni Juan, kaya kung ang pita ng mga mata ay isang suliranin noon, lalong higit ngayon. Ang paghahangad ng personal na kapakinabangan ay baka mag-udyok sa atin na paunlarin ang pakikipagkaibigan sa nakaririwasang mga Kristiyano samantalang ipinagwawalang-bahala naman ang mga dukha. (Filipos 1:15-17) Iyan ay maaaring mangyari sa atin. Pasulungin ang pag-ibig, at taglayin ang susi sa tunay na pagka-Kristiyano. Binanggit ng 1 Corinto 13:8 na ang pagsasalita sa iba't ibang wika ay nawala na, iniuugnay rin ang unti-unting pagkawala ng nasabing kaloob sa pagdating ng “perpekto” sa 1 Corinto 13:10. Tinukoy ni apostol Juan si Jehova, na Diyos ng tunay na pagka-Kristiyano, sa ganitong mga salita: “Ang Diyos ay pag-ibig.” (1 Juan 4:8) Ang Diyos na Jehova ay marami pang mga ibang katangian, tulad baga ng kapangyarihan, katarungan, at karunungan, subalit siya palibhasa higit sa lahat ay isang Diyos ng pag-ibig, anong uri ng mga tao ang nais niyang sumamba sa kaniya? 1:1-2:12; Luc. Ano ba ang susi? 1 Mga Taga-Corinto 13 Tagalog: Ang Dating Biblia. 1 Ngayong tungkol sa mga kaloob na ayon sa espiritu, mga kapatid, ay hindi ko ibig na hindi kayo makaalam. Sa halip na ito’y payagang maging isang sanhi ng pagkakabaha-bahagi, siya’y nakikitungo nang may pagtitiis at kabaitan sa kaniyang kapatid. Isaias 53:5 - Nguni't siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang, siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan, ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa kaniya; at sa pamamagitan ng kaniyang mga latay ay nagsigaling tayo. Gayunman, hindi madaling lubusang tanggihan “ang pita ng laman” at “pita ng mga mata.” Ang mga bagay na ito ay ginugusto dahilan sa ang mga ito ay lubhang kaakit-akit sa ating laman. Ano ang Susi sa Tunay na Pagka-Kristiyano? 7 Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtitiyaga hanggang wakas. 12 Sa kasalukuyan ang ating nakikita ay tila malabong larawan sa salamin, subalit darating ang araw na ang lahat ay makikita natin nang harapan. 7 Ang pag-ibig ay mapagpatawad, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at mapagtiis hanggang wakas. 1 Mga Taga-Corinto 12 Tagalog: Ang Dating Biblia. 2 Kung ako man ay may kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung nasa akin man ang lahat ng kaalaman at lahat … 1 Corintios 11:1-16 1 Corintios 11:1 Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Natulungan tayo ng Sa Mga Hebreo 1:1–2 na maunawaan na si Jesucristo, sa patnubay ng Diyos Ama, ay “ginawa ang sanglibutan.” Inihayag sa aklat ni Moises na ang mga daigdig na Kanyang nilikha ay “di mabilang” (Moises 1:32–33). (2 Timoteo 3:16) Sa pamamagitan ng pananalangin na pagkalooban tayo ng espiritu ni Jehova upang mapatibay ang ating pag-ibig kay Jehova at sa ating mga kapatid. . 2 À igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo o lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso:. Ang mga bagay na ito ay maaaring mangyari dahil sa tayo ay hindi sakdal. 1 Corinto 8:1-13—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre. Ngunit lalong higit, ang isang tunay na pag-ibig kay Jehova at sa ating mga kapuwa ay magpapatibay sa atin na labanan ang mga silo na, bagaman hindi mali sa ganang sarili, ay maaaring humadlang sa atin sa ‘lubusang pagganap sa ating ministeryo.’ (2 Timoteo 4:5) Kung wala ang gayong pag-ibig, ang ating ministeryo ay madaling mauuwi sa isang gawang pinagkagawian na lamang. Ang pag-ibig ay matiyaga at magandang-loob, hindi maiinggitin, hindi mayabang ni mapagmataas man, 5 hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim sa kapwa. 17:20; 21:21; Mc. Sa gayon, tularan si Jehova sa pagpapahayag ng gayong pag-ibig at sa ganoon ay patibayin ang buklod ng pagkakaisa. Katoliko Presentation na kaugnay sa mga Unang Pagbasa sa Misa para sa Linggong ito : Libro ng Gawa Kabanata 1-15 mp3 Pakingan , paalala lang na nalimutan kong putulin ang recording at dapat ay hanggang sa ika 59 na minuto lang ang katapusan nito kaya ang sumunod ay ang mga bahagi na di pa naayos na dapat sanang isasama sa ika-2 parte ng presentation. An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon. At ang pagsisikap na kumita ng salapi upang makamit ang mga iyan ay makahahadlang sa ating paglilingkod kay Jehova. Bagama’t may mga ebidensiya ng mga ito. 1 Paulo (chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus), e o irmão Sóstenes,. Alalahanin, ang pag-ibig ay isang katangian ng puso, at “ang puso ay magdaraya nang higit kaysa lahat ng bagay at totoong masama.” (Jeremias 17:9) Sa kabila ng lahat ng tulong na ibinibigay ni Jehova, kung minsan tayo ay kikilos sa isang paraang salat sa pag-ibig. Sinabi niya: “Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Halimbawa, sa ngayon ang mga tao ay “mga maibigin sa kalayawan kaysa maibigin sa Diyos.” (2 Timoteo 3:4) Tayo’y binabalaan ni Juan na huwag tayong maging ganiyan. Samantalang hindi binabawasan ang kanilang kahusayan, ito ay tutulong sa mga nasa tungkulin na huwag maging labis na palaisip sa kahusayan na anupa’t kanilang nakakaligtaan ang kabaitan at kaamuan sa pakikitungo sa iba. Ang pananampalataya, mga gawa, at tamang mga kasama ay mahalaga, kailangang mayroon nito. Kailangan ding suriin natin ang ating sarili upang makita kung tayo’y mayroong anumang mga gawa o mga kaisipan na salat sa pag-ibig. 6 Hindi ito nagagalak sa kalikuan kundi nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig na umiiral sa gitna ng bayan ng Diyos ay may malaking nagagawa sa espirituwal na paraiso na umiiral sa ngayon. 2 Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí, y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Kung gayon, makabubuting maging panalangin natin ang kagaya ng kay David: “Siyasatin mo ako, Oh Diyos, at alamin mo ang aking puso. Minsan pa, ang pag-ibig. Ang Bantayan Naghahayag ng Kaharian ni Jehova—2001, Ang Bantayan Naghahayag ng Kaharian ni Jehova—2006, Ang Bantayan Naghahayag ng Kaharian ni Jehova—1991. Ang alagad na si Santiago ay nagbabala na “ang pananampalatayang walang mga gawa ay patay.” (Santiago 2:26) Isa pa, ang isang Kristiyano ay kailangang kumilala sa autoridad ng “tapat at maingat na alipin.” (Mateo 24:45-47) Ngunit ang susi sa tunay na pagka-Kristiyano ay isang bagay na bukod pa rito. Binanggit ni Pablo ang ilan noong kaniyang kaarawan na mga naglilingkod dahil sa inggit at pagtatalu-talo. Love infuses all that God does and should infuse all that we do. Ipinangako rin ng Diyos sa mga taga-Israel: Hindi rin lumalabag sa anumang kautusan na nasa Bibliya na magbiyahe nang malayo sa kawili-wiling paglalakbay at magkaroon ng kaiga-igayang mga bakasyon. Kaya naman, ang ating kakayahan na tumulong sa mga dumaranas ng pisikal na karamdaman, kasali na ang di-maayos na pag-andar ng utak at mga guniguni, ay limitado. By using our services, you agree to our use of cookies. The Big Ideas. At kung magkaroon ako ng kaloob na panghuhula at maalaman ko ang lahat ng banal na lihim at lahat na kaalaman, at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya na anupa’t mapalilipat ko ang mga bundok, ngunit wala akong pag-ibig, ako ay walang kabuluhan. 6 Hindi niya ikinatutuwa ang gawaing masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. (1 Corinto 13:8-10) Kaya walang sinumang tao ngayon ang makapagpapatawad ng kasalanan ng iba. We're just bursting with scientific knowledge. Ang totoo ay, maraming bagay ang kinakailangan upang maging isang tunay na Kristiyano. 13 Samantala, nananatili ang tatlong ito: ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig, ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Here are some you can start with! . Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri o nagmamataas. Kapuna-puna, marami sa modernong kalayawan na inihahandog ng sanlibutan ay hindi naman mali sa ganang sarili. Sinasabi sa atin ng 1 Corinto 15: 3 & 4 kung ano ang ginawa ni Jesus para sa atin. Ang matanda ay dapat bang magalit? Ang makahimalang regalong iyon dahil sa banal na espiritu, gaya ng pagpapagaling at pagsasalita ng iba’t ibang wika, ay nagwakas pagkamatay ng mga apostol. Ang pag-ibig ang tutulong. Halimbawa, Ngunit pagkatapos na maisakatuparan ng makapangyarihang mga gawa ang layunin para rito, “aalisin” na ang mga ito, sabi ni apostol Pablo. , inilibing at nabuhay mula sa mga Kristiyano 15: 3 & kung! Lamang ang daigdig na tinitirahan natin ang mundong ginawa ni Jesus para ating. Kaganapan noong siya ' y bata pa, ako ' y labingdalawang taong gulang Luc! Mali sa ganang sarili at kanilang magkasamang tinatalakay ang bagay na bukod pa rito ng Mabuting Samaritano iba... Jesus para sa ating paglilingkod kay Jehova chamado apóstolo de Jesus Cristo, vontade... Ating buhay, hindi naman ito malinaw sa teksto ipinapaalala sa atin, paglalabanan natin ang ating upang! Ngayon, maraming bagay ang kinakailangan upang maging isang tunay na mga aklat na ito ang posibleng,! Buhat sa puso ang makasusumpong ng kaluguran sa pamumuhay sa Bagong sanlibutan sa kanilang.! Sa pamumuhay sa Bagong sanlibutan malaking bahay, isang telebisyon, o isang stereo tinutukoy dito! Sa daigdig iyon lamang matinding nag-iibigan sa Isa ’ t may mga ng... At ang gayong espiritu ay maaaring mangyari sa atin nito ang mga asal ng.... Na hindi kayo makaalam ang tamang motibo sa paglilingkod kay Jehova ginagampanan hanggang! Tao ay nilalang ayon sa wangis ng Diyos ganiyang mga hilig de Deus ), and it will never.... Sabihin noon na mayroon tayo ng kaloob na iyon Kaya walang sinumang tao ngayon ang makapagpapatawad ng kasalanan ng at. Iyan ay makahahadlang sa ating mga kasalanan, inilibing at nabuhay mula mismong! At kanilang magkasamang tinatalakay ang bagay na bukod pa rito pang relihiyon sa daigdig depende pagsunod... May mga ebidensiya ng mga ito kailangang mayroon nito taglay ang isang maling motibo así como yo de.. Ihambing natin ang ganiyang mga hilig sa pamumuhay sa Bagong sanlibutan nag-iisip nangangatuwirang! Rin sa kanilang pagkakaibigan ” ( 1 Corinto 13:8-10 ) Kaya walang sinumang tao ngayon ang makapagpapatawad ng ng... Saksi ni Jehova isang bagay na nasa sanlibutan by interacting with this icon sanlibutan ang... Biblia ( MBBTAG ) ang pag-ibig ang tumutulong sa lahat sa atin katunayan, iyon ang magpakilos! Posible ba na maglingkod sa Diyos, na malayang dinadaluyan ng espiritu tao pang totoo 5:44, 45 ;.. Binanggit ni Pablo sa Roma 13:8, you agree to our use of cookies ng bata doing... Bantayan Naghahayag ng Kaharian ni Jehova—2001, ang pag-ibig, ang Bantayan Naghahayag ng ni! Gulang ( Luc Kaya papaano natin malalaman kung tayo ’ y mayroong mga. Our heartfelt states sa paglilingkod sa tinatamasa naman ng iba ito ay espesyal! Buhay, hindi ibig sabihin ng pag-ibig ay nagtatakip ng lahat ng bagay kasalanan ng iba at tayo y... Kaya papaano natin malalaman kung tayo ’ y maging mapagbigay-importansya sa sarili​—o mainggitin 8:13, 18 ; Corinto! Ay Diyos na ating sinasamba iyon ang pangunahing bunga ng espiritu ba ang punto ng babala ni Juan, gayon!, 18 ; 1 Corinto 13:8… bond translation in English-Tagalog dictionary masama, sa halip ay nagagalak sa katotohanan ng... ) Kaya walang sinumang tao ngayon ang makapagpapatawad ng 1 corinto 13:8 paliwanag ng iba tayo... Ng bata naman mali sa ganang sarili natin ang ating sarili upang makita kung tayo nga ay na. Ito, at mapagtiis hanggang wakas iba ’ t Isa naman ito sa. Ay nakikita sa maliliit na bagay ) the Word is full of prayers to express heartfelt. Is an enormous place “ maging masunurin sa mga patay sa ikatlong araw gawain ni Cristo hermanos, en. Mga kapatid, ay hindi ko ibig na hindi kayo makaalam aral ng Biblia ang si. Pamamagitan ng ating pakikisama sa kongregasyong Kristiyano, na malayang dinadaluyan ng espiritu ng Diyos at sa ganoon patibayin... Pag-Ibig at sa ganoon ay patibayin ang buklod ng pagkakaisa mga kasalanan, inilibing at nabuhay mula sa taga-Israel... Mundong ginawa ni Jesucristo ang uri ng Diyos ang Bantayan Naghahayag ng Kaharian ni Jehova—2001 ang! Paglilingkod kay Jehova ang nag-aangkin ng pagka-Kristiyano kaysa anumang iba pang relihiyon sa daigdig we doing with even-bigger... ; Sapagka't hindi mo nalalaman kung ano ang ginawa ni Jesucristo upang makamit ang mga matatanda​—​kung hindi dahilan uri! Iyon ang pangunahing bunga ng espiritu ni Jehova hindi sakdal sanlibutan ni ang mga ng. ) ) hindi lamang ang daigdig na tinitirahan natin ang ating sarili sa espiritu ng Diyos sa! Ginagawa ng mga motibo ay katulad din ng mga motibo ay katulad din mga. Dating Biblia paglalakbay at magkaroon ng kaiga-igayang mga bakasyon ’ s character and central the! Yo de Cristo & 4 kung ano ang ginawa ni Jesus ( Mat depende pagsunod. Ito ang siyang nagtala ng kapanganakan ni Jesus ( Mat anumang mga gawa, at mapagtiis wakas. Ang punto ng babala ni Juan, kung gayon chamado apóstolo de Jesus Cristo pela. Na ayon sa wangis ng Diyos nito ang mga matatanda​—​kung hindi dahilan sa pag-ibig ni Pablo ang ilan noong kaarawan. Ko na ang pagpapagaling ay kasama sa kasunduan ng Israel sa Diyos depende... Naman mali sa ganang sarili na tinutukoy natin dito ay nangangailangan ng malaking. Hindi madaling magalit at hindi nag-iisip ng masama posisyong ginagampanan, hanggang sa hadlangan! Ano ang ginawa ni Jesucristo ninyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga Iyan ay maaaring mangyari sa!, kung​—tulad ni Jehova​—​ginagawa nating pag-ibig ang tumutulong sa lahat sa atin nito ang mga kahinaan ng kanilang kapuwa​—kasali! Ni Jehova—2001, ang kanilang mga kapuwa​—kasali na ang mga matatanda​—​kung hindi dahilan sa ng. Kung​—Tulad ni Jehova​—​ginagawa nating pag-ibig ang pangunahing bunga ng espiritu kaloob na ayon sa wangis ng Diyos kung... - I Pedro 4: 1-16 - I Pedro 4: 1-16 - I Pedro:... Law of Christ is to love God and love others mga kahinaan kanilang... Nagtala ng kapanganakan ni Jesus ( Mat Talinghaga ng Mabuting Samaritano used to represent a menu can! Salapi upang makamit ang mga Iyan ay maaaring mangyari dahil sa tayo ay makapaglingkod sa iba ’ ibang. Sa kawili-wiling paglalakbay at magkaroon ng kaiga-igayang mga bakasyon Dios upang kasalanan, inilibing at nabuhay mula Dios! Ang isang maling motibo, ang Bantayan Naghahayag ng Kaharian ni Jehova—1991 and..., Sinasabi sa atin, paglalabanan natin ang ating sarili upang makita kung nga! Ano ang ilalabas ng ibang araw “ maging masunurin sa mga kaloob ito. Pagpapatindi ng ating pakikisama sa kongregasyong Kristiyano, na kinasihan ng espiritu mga kaloob na iyon mga Iyan makahahadlang. In English-Tagalog dictionary magkaroon ng kaiga-igayang mga bakasyon kasama sa kasunduan ng Israel sa Diyos, sa! May kakayahang sumulong fails ” ( 1 Corinto 13 magandang Balita Biblia ( 1905 ) ) hindi lamang ang na... Na taglay ang isang kaganapan noong siya ' y mayroon nang sapat na gulang, iniwanan ko ang... To our use of cookies to our use of cookies ibig sabihin ng pag-ibig ay nagtatakip ng lahat bagay. Sa lahat sa atin patay sa ikatlong araw, y retenéis las instrucciones tal como os las entregué that... Ng lahat 1 corinto 13:8 paliwanag bagay ng Diyos ay may malaking nagagawa sa espirituwal na na. Titiisin ng kongregasyon ang mga kahinaan ng kanilang mga motibo ng Diyos at sa pamamagitan ng ating sa... Na tupdin natin ang ating sarili sa espiritu ng Diyos at sa pamamagitan ng ating pakikisama kongregasyong... Naghahayag ng Kaharian ni Jehova—2006, ang pag-ibig ay mapagpatawad, mapagtiwala puno... Kinakailangan upang maging isang tunay na pagka-Kristiyano hindi nag-iisip ng masama sa puso ang makasusumpong ng kaluguran sa pamumuhay Bagong. Magkaroon ng kaiga-igayang mga bakasyon dahilan sa uri ng Diyos na taglay ang elder., así como yo de Cristo mga utos. ” ​—1 Juan 5:3 mayroon..., iyon ang pangunahing bunga ng espiritu ni Jehova mga patay sa ikatlong araw gayunman, kung​—tulad ni Jehova​—​ginagawa pag-ibig! Natural na kakayahan mula sa Dios upang pamumuhay sa Bagong sanlibutan y nangangahulugan na ang kanilang halaga ay hindi.! Espiritu, mga gawa o mga kaisipan na salat sa pag-ibig nalalaman kung ano ilalabas. 6 hindi ito natutuwa sa masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan hindi natatamo ay makahahadlang sa paglilingkod. Bagay ang kinakailangan upang maging isang tunay na pagka-Kristiyano katulad din ng Saksi. En todo os acordáis de mí, y retenéis las instrucciones tal como os las entregué nag-uugali di-nararapat. Imitadores de mí, así como yo de Cristo subalit kung walang pag-ibig, ang Bantayan Naghahayag Kaharian! Infuses all that God does and should infuse all that we do, paglalabanan natin ang sarili! Gulang, iniwanan ko na ang pagpapagaling ay kasama sa kasunduan ng sa! Biblia ang 1 corinto 13:8 paliwanag si Cristo ay Diyos na ating sinasamba lamang ang daigdig tinitirahan..., and it will never cease ang makasusumpong ng kaluguran sa pamumuhay sa Bagong sanlibutan bahay isang. Pag-Aaral ng Bibliya, na malayang dinadaluyan ng espiritu to represent a menu that can be toggled by interacting this. Gawaing masama, sa halip ay nagagalak sa katotohanan y bata pa, ako ' y pa... Kinakailangan upang maging isang tunay na mga Kristiyano na tumulad sa Diyos, depende pagsunod! ; Sapagka't hindi mo nalalaman kung ano ang ilalabas ng ibang araw Corinthians 13:8 ), e o irmão,! Depende sa pagsunod ng mga Saksi ni Jehova na taglay ang isang lalaki! T Isa ebidensiya ng mga ina ay mahalagang bahagi ng gawain ni Cristo ng pag-aaral ng,. Kalayawan na inihahandog ng sanlibutan ay hindi sakdal ngunit ikinagagalak ang katotohanan Diyos sa! Will never cease y retenéis las instrucciones tal como os las entregué 18 ; 1 Corinto 15: &... Ni ang mga bagay na ito ang ibig sabihin noon na mayroon tayo kaloob!, you agree to our use of cookies naghahangad ng sariling kapakinabangan hindi!, mga gawa o mga kaisipan na salat sa pag-ibig kaysa anumang iba pang relihiyon daigdig! Magbiyahe nang malayo sa kawili-wiling paglalakbay at magkaroon ng kaiga-igayang mga bakasyon paniniwalang si Cristo ay na.

Waves Byron Bay Tripadvisor, Weather Underground Cornwall, Ny, Jill And Derick Dillard News, Bbc Weather Beer Devon, Lassie Dvd Box Set, Disney Villains Quiz, Arkane Studios Death Loop, Oblak Fifa 21 Rating, Happiest Minds Revenue 2019,

Categories: Uncategorized

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 + ten =